Regulamin Konkursu plastycznego na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie

Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie.

Cel konkursu

Wyłonienie oryginalnego znaku graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją wizualną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie i będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych i korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych dokumentów i materiałów wydawanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Przebieg konkursu, warunki i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych.
 2. Niepełnoletni uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 3. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie Logo, które składać się będzie z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie lub/i MBP w Kolnie. Projekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z instytucją, budzić dobre skojarzenia i być łatwy do zapamiętania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 6. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu projekt logo własnego autorstwa, nie naruszając przy tym praw autorskich i osobistych osób trzecich. Każdy z uczestników może zgłosić maks. 3 projekty logo.
 7. Pracę należy wykonać dowolną techniką, w formacie A4.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 września 2021r. osobiście lub przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, ul. M. Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno, z dopiskiem: Konkurs na Logo.
 9. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

Ocena prac

1. Kryteria oceny prac: pomysł, łatwość zapamiętania, wyrazistość i czytelność.

2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa .

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania Konkursu.

5. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie: www.mbpkolno.pl do 15.10.2021r.
 2. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu na wskazany adres mailowy.
 3. Kontakt w sprawie Konkursu: e-mail: konkurs@mbpkolno.pl, tel. (86) 278 25 14.

Nagrody

 1. Komisja dokona wyboru 1 zwycięskiego projektu logo.
 2. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę i pamiątkowy dyplom.

Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych

 1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.
 2. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
 3. W celu promocji Konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do Konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.
 4. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs.
 5. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, przerwania lub odwołania Konkursu lub niewyłonienia laureata, o czym powiadomi na stronie: mbpkolno.pl
 3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.