Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie ogłasza Konkurs na recenzję ulubionej książki

Regulamin Konkursu na recenzję ulubionej książki

 • Postanowienia ogólne
 1. Konkurs pod nazwą „Konkurs na recenzję ulubionej książki”, jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, ul. M. Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3.  Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej recenzji wybranych książek.
 • Warunki i zasady uczestnictwa
 1. Konkurs jest adresowany do Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
 2. Niepełnoletni Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 3. Udział w Konkursie wymaga rejestracji na portalu w.bibliotece.pl
 4. Zadaniem Uczestnika jest napisanie recenzji wybranej książki z zasobów Organizatora (dostępnych pod adresem www.kolno-mbp.sowa.pl) i opublikowanie na portalu w.bibliotece.pl
 5. Tekst recenzji powinien mieć minimum 500 znaków (ze spacjami)
 6. Recenzja musi być wynikiem własnej twórczej pracy autora i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 7. Organizator nie weźmie pod uwagę recenzji, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 8. Dopuszcza się udział w Konkursie więcej niż jednej recenzji tego samego autorstwa.
 9. Zgłoszenie na konkurs odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza dostępnego pod adresem mbpkolno.pl/karta-zgloszeniowa
 10. Czas trwania Konkursu: od 08.05.2021r. do 30.09.2021r.  (recenzje opublikowane po tym terminie nie wezmą udziału  w Konkursie).
 11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu w dowolnych częściach, w celu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.
 12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.10.2021r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną.
 • Kryteria oceny
 1. Zawartość merytoryczna – recenzja powinna przekazywać możliwie szczegółowo wrażenia jej Autora po przeczytanej lekturze.
 2. Przydatność dla innych czytelników.
 3. Walory językowe.
 • Nagrody
 1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody dla laureatów będą do odebrania w  siedzibie Organizatora, ul. M. Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno.
 4. Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: konkurs@mbpkolno.pl, tel. (86) 278 25 14.
 • Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.