Regulamin

  • Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu kolneńskiego.
    Niepełnoletni Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
  • Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mbpkolno.pl, załączyć 2 zdjęcia zgłaszane na Konkurs i przesłać do 13.05.2021r. na adres konkurs@mbpkolno.pl
  • Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg. Łączny rozmiar nadesłanych plików (zdjęć) nie może przekroczyć 10 MB. Zgłaszane zdjęcie musi mieć co najmniej 1000 pikseli w poziomie i pionie oraz nie może być większe niż 2500 pikseli w poziomie i pionie. Zdjęcie powinno ukazać, że czytanie w domu lub miejscach publicznych to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii. UWAGA: fotografie przesłane bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.
  • Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej oraz FB Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, dokona oceny prac fotograficznych, biorąc pod uwagę : pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17.05.2021 r., a jego laureaci otrzymają powiadomienie o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *