Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie

ul. Marii Dąbrowskiej 4

18-500 Kolno

NIP: 291-00-53-709

tel.: (86) 278-25-14

www: www.mbpkolno.pl

e-mail: biblioteka@mbpkolno.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Paszko

e-mail: iod@mbpkolno.pl

Formularz Kontaktowy

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Kolnie, przy ul. Marii Konopnickiej 4.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno

b) przez elektroniczną skrzynkę: iod@mbpkolno.pl  

c) telefonicznie: (86) 278 25 14

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mbpkolno.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie zostały określone w naszej Polityce Prywatności